• Gepubliceerd: april 15, 2021

  Wat als je van je overeenkomst af wil?

  Stel je hebt een overeenkomst met een wederpartij waarover je niet tevreden bent of je wil overstappen naar een andere partij die ongeveer dezelfde diensten aanbiedt maar dan goedkoper. Hoe kun je dan van deze overeenkomst af?

  Beëndigingsgronden

  De Nederlandse wet biedt een aantal mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen, in deze blog zal ik behandelen (i) de ontbinding, (ii) de opzegging en (iii) de vernietiging van de overeenkomst. Afhankelijk van de reden van beëindiging, kies je één van de drie beëindigingsgronden. Let wel, iedere beëindigingsgrond kent in principe zijn eigen wettelijke regime en daarnaast kunnen de gevolgen nogal verschillen. Hieronder wordt dit kort uiteen gezet. 

  Check eerst de overeenkomst

  Het eerste aanknopingspunt voor de wijze waarop je tot beëindiging van de overeenkomst kunt overgaan wordt vaak teruggevonden in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden. Doorgaans wordt hierin vastgelegd op welke wijze partijen een beëindiging van de overeenkomst kunnen bewerkstelligen. 

  Ontbinding

  Als de wederpartij diens contractuele verplichtingen niet nakomt, dan schiet deze tekort in de nakoming van de overeenkomst. Je spreekt bijvoorbeeld af dat partij A jou diensten levert, maar partij A levert jou geen diensten, dan is er sprake van een tekortkoming. Mede afhankelijk van de omstandigheden, wordt in dat geval normaliter een ingebrekestelling gestuurd waarin de wederpartij een redelijke termijn wordt gegund om de overeenkomst alsnog na te komen. Komt de wederpartij de overeenkomst niet na binnen de gestelde termijn, dan is er sprake van verzuim en biedt dat een grondslag om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Het is wel belangrijk dat de tekortkoming dusdanig is dat ontbinding van de overeenkomst is gerechtvaardigd. Is de beëindiging niet gerechtvaardigd, dan ontstaat er een mogelijke schadevergoedingsactie van de wederpartij richting jou. 

  Opzegging

  Deze optie zie je veelal terug in overeenkomsten die worden aangegaan voor bepaalde tijd, dat wil zeggen dat de termijn van de overeenkomst expliciet wordt genoemd (bijvoorbeeld twee of vijf jaar), althans dat er geen sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Meestal kun je dan tegen het einde van de overeenkomst tot opzegging overgaan, met inachtneming van een opzegtermijn van een aantal maanden. Doorgaans kun je de overeenkomst niet tussentijds opzeggen. De overeenkomst schrijft vaak ook voor op welke wijze dient te worden opgezegd, bijvoorbeeld door middel van een aangetekende brief. Zorg er dan voor dat je conform deze vormvereisten tot opzegging van de overeenkomst overgaat teneinde discussie daarover te voorkomen. Soms staat in overeenkomsten voor onbepaalde tijd geen opzegtermijn opgenomen, vergewis je dan van de regels die in de rechtspraak in dat kader zijn gevormd, anders ben je mogelijk gehouden om schadevergoeding te betalen aan de wederpartij. 

  Vernietiging

  Het komt ook weleens voor dat partijen dwalen over wat zij afspreken en dat de overeenkomst niet zou zijn gesloten als partijen een juiste voorstelling van zaken hadden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verkoper toezegt dat een product beschikt over een bepaalde eigenschap en na aankoop van het product blijkt het product deze eigenschap niet te bezitten. In dat geval kan tot vernietiging van de overeenkomst worden overgegaan. Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Dit betekent dat het product teruggaat naar de verkoper en de koper recht heeft op terugbetaling van het product. 

  Conclusie

  Zoals je kunt zien zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Het is wel zaak dat je de juiste juridische route kiest, zodat je achteraf niet de deksel op de neus krijgt. Laat je daarom altijd goed adviseren. Verder is het belangrijk dat als je tot beëindiging van de overeenkomst overgaat, je dit achteraf altijd kunt bewijzen. Stuur daarom nooit een brief per gewone post, maar per aangetekende post. Het is overigens ook niet altijd een gegeven dat de beëindiging van een overeenkomst vlekkeloos verloopt. Soms is de inhoud van de overeenkomst onduidelijk en moet gekeken worden naar wat rechtens juist is. Wij kunnen jou in elk geval adviseren over de mogelijkheden en de risico’s. Daarnaast kunnen wij een concept beëindigingsbrief opstellen, zodat je zeker weet dat de overeenkomst op de juiste wijze wordt beëindigd. Mocht je al in het stadium verkeren dat er discussie bestaat met de wederpartij over de vraag of correct tot beëindiging van de overeenkomst is overgegaan, dan kunnen wij hierin ook adviseren. 

  Mocht je vragen hebben over deze blog of over de beëindiging van een overeenkomst, neem dan gerust contact op met één van de juristen van ICTWaarborg. Wij helpen u graag verder. 


  Categorieën: Nieuws