Beperk uw risico bij zieke werknemers

Beperk uw risico bij zieke werknemers

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid kunnen groot zijn. Voor de werknemer, maar zeker ook voor u als werkgever. In de wet is namelijk bepaald dat u in het ergste geval tot twaalf jaar lang moet opdraaien voor het loon bij ziekte van uw werknemer. 

Niet alleen moet u het loon van uw werknemer door betalen, ook moet u voor vervanging zorgen, u moet aan uw re-integratieverplichtingen voldoen en de kosten hiervan komen ook voor uw rekening. Al met al een grote kostenpost en daarmee dus ook een groot risico. 

Als werkgever bent u immers verplicht om een zieke werknemer met een contract voor onbepaalde tijd het loon gedurende twee jaar door te betalen. Per jaar dient u minimaal 70% van het loon te voldoen. Het kan zijn dat u in de arbeidsovereenkomst bent afgeweken en dat is opgenomen dat u gedurende het eerste jaar het volledige loon voldoet. In ieder geval mag het salaris gedurende het eerste jaar niet minder dan het minimumloon zijn, het tweede jaar kan dit wel. 

Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd? Dan dient u het loon te voldoen zolang de overeenkomst geldig is. Maar ook dan dient u aan uw re-integratieverplichtingen te voldoen. Doet u dat niet en gaat de werknemer ziek uit dienst, dan kan het UWV ziekengeld op u verhalen. De ‘straf’ die het UWV aan u oplegt (verplichting doorbetaling loon) kan aan de orde zijn als u geen reïntegratieverslag opmaakt, geen aantekeningen bijhoudt van de ziekte en het verloop daarvan, geen plan van aanpak heeft en dit niet naleeft of dit niet regelmatig met de werknemer evalueert. Ook valt te denken aan situaties waarin u zich niet liet bijstaan door een bedrijfsarts bij de re-integratiebegeleiding of zich niet hield aan de overige regelingen die gelden (daarover kan de bedrijfsarts u nader informeren).

Het is mogelijk dat een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en (in de toekomst) kan werken. Hij kan dan in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).

Een WGA-uitkering wordt door het UWV aan de arbeidsongeschikte werknemer uitgekeerd. Op dezelfde wijze als bij de Ziektewetuitkering belast de uitkeringsinstantie de WGA-uitkering door. Dat is mogelijk tot tien jaar na de start van de WGA-uitkering. Als u de loondoorbetaling van twee jaar meetelt, dan zit u dus maximaal twaalf jaar lang vast aan een arbeidsongeschikte werknemer.

Risico’s opvangen

Het is mogelijk om de risico’s van een zieke werknemer op te vangen door een verzuimverzekering.  In navolging op de RIE is het dan ook erg belangrijk om het verzuim van werknemers en de risico’s die daarmee gepaard gaan goed af te dekken. ICTWaarborg biedt een nieuwe dienst aan in samenwerking met Schouten, namelijk een goede verzuimverzekering met een zeer goede arbodienst. En omdat u bij ons deelnemer bent, kunnen we deze voor een zeer scherpe prijs aanbieden.

Vraag hier uw offerte aan


Loading...