Beëindiging van ICT-overeenkomsten: een exercitie op zich

Zolang de ICT-dienstverlening ten behoeve van een klant zonder problemen verloopt, is er vaak geen vuiltje aan de lucht. De dienst wordt verricht, de klant is blij en de facturen worden betaald. Dit wordt vaak anders naarmate er wel problemen met de dienstverlening ontstaan, zoals bijvoorbeeld vertraging in de levering of systeembugs.

In dat geval kan de klant (gedeeltelijk) stoppen met het betalen van facturen of de samenwerking beëindigen. Er ontstaat in zo’n geval vaak een hoop discussie. Zo las ik onlangs een online gepubliceerd vonnis over een geschil tussen een klant en een ICT-dienstverlener. 

Feiten

Het ging in deze kwestie om een jong IT-bedrijf dat zich met name bezighield met de ontwikkeling van software en applicaties. Dit bedrijf had een overeenkomst gesloten met een klant die zich richt op videotechnologie en diagnostiek. Deze klant had de wens dat het IT-bedrijf de hardware en de software voor een diagnostische camera zou ontwikkelen. Zo gezegd, zo gedaan. Partijen gingen gefaseerd te werk. De eerste fase betrof onder andere de beveiligingsarchitectuur van de software. Het IT-bedrijf heeft dit werk uitgevoerd en opgeleverd en de klant heeft hiervoor netjes betaald. De tweede fase betrof de ontwikkeling van software voor de back end, een Ipad-applicatie en software op de camera. Ook deze opdracht heeft het IT-bedrijf uitgevoerd en opgeleverd. De klant heeft ook deze werkzaamheden betaald. Vervolgens hebben partijen een licentieovereenkomst en een SLA ondertekend die iedere keer stilzwijgend met een jaar zouden worden verlengd. De uitvoering van de volgende fase is problematisch verlopen, omdat zich diverse vertragende problemen hebben voorgedaan. Uiteindelijk is deze fase veel later dan afgesproken afgerond en opgeleverd.  

Opzegging en eigenhandige overzetting software op andere server

De klant was hierover dermate ontevreden dat zij een e-mail heeft gestuurd aan het IT-bedrijf, waarin is uitgesproken dat de klant de samenwerking met het IT-bedrijf wenst te beëindigen. Kort daarna heeft de klant de aan haar op een server beschikbaar gestelde software naar een andere server gekopieerd en buiten het bereik van het IT-bedrijf gebracht. Als reactie hierop is het IT-bedrijf een kort gedingprocedure gestart tegen de klant. In die kort gedingprocedure heeft de rechter een eindtermijn gesteld voor het gebruik van de software door de klant. 

Bodemprocedure voor schadevergoeding

Het IT-bedrijf is vervolgens een bodemprocedure gestart voor een schadevergoeding van de klant, mede omdat de overeenkomst niet rechtsgeldig zou zijn beëindigd en vanwege het onrechtmatig (voortgezet) gebruik van de software door de klant.  

Allereerst gaat de rechter in op de vraag of de opzegging van de klant rechtsgeldig is. Aangezien partijen geen nieuwe afspraken met elkaar hebben gemaakt over de laatste fase (bijvoorbeeld als het project ging stoppen of zou mislukken), gaat de rechter ervan uit dat de laatst tussen partijen gemaakte afspraken van toepassing zijn op de samenwerking. Dit betekent dat een opzegtermijn van twee maanden geldt en dat de klant deze termijn dus niet in acht heeft genomen (zij beëindigde immers per direct de overeenkomst), waardoor de klant schadeplichtig is voor de schade die door het IT-bedrijf is geleden gedurende die twee maanden. Ook het voortgezet gebruik van de software dient de klant alsnog te betalen aan het IT-bedrijf. 

Verder gaat de rechter nog in op de situatie waarin de klant eigenhandig de software heeft verplaatst naar een andere server. Vaststaat dat de eigendom van de software rust op het IT-bedrijf en dat de klant deze software buiten de macht van het IT-bedrijf heeft gebracht. De klant heeft in dit kader opgemerkt dat zij dit heeft gedaan zodat zij de software kon blijven gebruiken en ondertussen op zoek kon gaan naar een andere leverancier. De rechtbank heeft hierover gezegd dat dit begrijpelijk is, maar dat het de klant niet vrijstond om het IT-bedrijf de toegang tot de software te ontzeggen. In beginsel is dit dus onrechtmatig handelen van de klant. Evenwel kon de IT-leverancier diens schade niet onderbouwen, waardoor er geen schadevergoeding voor dit handelen wordt toegekend aan het IT-bedrijf. De totale schadevergoeding die de klant dient te betalen, lijkt op zichzelf dus nog mee te vallen. 

Conclusie

Maak altijd duidelijke en sluitende afspraken met elkaar. Ook in het geval dat van de oorspronkelijke afspraken wordt afgeweken. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan gerust contact met ons op. Verder adviseren wij om zo af en toe de tevredenheid van de klant te toetsen. Dit voorkomt situaties zoals hiervoor geschetst. Voorkomen is beter dan genezen.

Juridische afdeling ICTWaarborg
088 77 300 73 | info@ictwaarborg.nl 

Meer weten over de beëndiging van ICT-overeenkomsten bezoek dan de Informatiesessie Beëndiging overeenkomsten op 3 juni 2021. Gratis aanmelden kan via deze link.


Loading...