Blog – Deel 3: De verwerkersovereenkomst en aansprakelijkheid

Het komt u ongetwijfeld bekend voor. In de verwerkersovereenkomst wordt u als verwerker aansprakelijk gesteld voor een hoog bedrag op het moment dat u uw verplichting(en) op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’) of de verwerkersovereenkomst niet nakomt. Of erger, u wordt gevraagd om de verwerkingsverantwoordelijke te vrijwaren. Wat zegt de AVG hier nu exact over?

De AVG onderscheidt twee verschillende situaties: De situatie waarin de aansprakelijkheid geldt in de verhouding tussen de verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker enerzijds en de betrokkene anderzijds en de situatie tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker.

Verwerkingsverantwoordelijke/verwerker versus betrokkene

Hier is artikel 82 lid 1 AVG zeer duidelijk over: ‘Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.’

Lid 2 bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke een ruimere aansprakelijkheid draagt dan de verwerker. De verwerkingsverantwoordelijke is namelijk aansprakelijk voor ‘de schade die wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk maakt op deze verordening’. Een verwerkingsverantwoordelijke die een website laat hosten, staat zo dus ook in voor de manier waarop de verwerker deze hosting uitvoert.Ten opzichte van de betrokkene staat de verwerkingsverantwoordelijke dus niet alleen in voor zijn eigen handelen, maar ook voor de verwerking door de verwerker. Hij doet zijn naam als ‘verantwoordelijke’ dus eer aan.

Verderop in lid 2 is aangegeven dat ‘een verwerker is slechts aansprakelijk  voor de schade die door verwerking is veroorzaakt wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van deze verordening of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.’

Wanneer de verwerker aanwijzingen krijgt over de manier waarop hij de website moet hosten en hij hier niets mee doet en er ontstaat schade, is hij hiervoor aansprakelijk. Maar, groot verschil is dat hij alleen instaat voor zijn eigen handelen.

Echter voor zowel de verwerkingsverantwoordelijke als voor de verwerker is er een ontsnappingsmogelijkheid volgens lid 3, wanneer deze kan aantonen dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit.

Er zijn meerdere verwerkingsverantwoordelijken c.q. verwerkers. Wat nu?!

De betrokkene heeft echt een luxepositie. Wanneer er sprake is van een aantal verwerkingsverantwoordelijken dan wel verwerkers die zorg dragen voor dezelfde verwerking, die ook verantwoordelijk zijn voor schade die door de verwerking is veroorzaakt, geldt dat iedere verwerkingsverantwoordelijke dan wel verwerker hoofdelijk aansprakelijk is. De achterliggende gedachte hiervan is dat de betrokkene de garantie heeft dat zijn schade wordt vergoed.

De verwerkingsverantwoordelijke of verwerker die de gehele schade heeft vergoed, kan wel op  de andere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die bij de verwerking waren betrokken,  het deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de aansprakelijkheid voor de schade.

Verwerkingsverantwoordelijke versus verwerker

In de verhouding tot de betrokkene, kan een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker zijn aansprakelijkheid niet inperken. De verwerkingsverantwoordelijke en verwerker kunnen onderling wel afwijkende afspraken maken over de aansprakelijkheid die zij voor hun rekening willen nemen ten opzichte van elkaar. Of een aansprakelijkheidsbepaling redelijk is, hangt bijvoorbeeld af van de dienst die wordt geleverd, het bedrag dat voor de dienst in rekening wordt gebracht en de risico’s samenhangende met het gebruik van de dienst. Het is niet verplicht om de aansprakelijkheid te regelen, daar partijen altijd nog op de wettelijke verdeling kunnen terugvallen.

Wij adviseren onze deelnemers altijd om nooit akkoord te gaan met een vrijwaring. Met het accepteren van de vrijwaring wordt namelijk de gehele rechtspositie overgenomen. Mocht er iets misgaan, resulteert dit in ongelimiteerde aansprakelijkheid, die ook juridische kosten omvat. Het schadeloosstellen is een soort van belofte waarin u aangeeft alle schade van de wederpartij te zullen vergoeden, mocht er iets misgaan. Beiden zijn in beginsel ongelimiteerd en worden door weinig verzekeraars gedekt. Uw belang om dit niet te accepteren, is dan ook groot. Mocht u daar wel in mee willen gaan, is het advies de vrijwaring/schadeloosstelling te maximeren tot een bedrag en er verdere voorwaarden aan te verbinden (zoals dat uw wederpartij u meteen moet informeren als deze een claim binnenkrijgt  en dat zij er alles aan moet doen om de claim te verminderen etc.).

Deze blog is onderdeel van een vierdelige blogreeks over de verwerkersovereenkomst.

Lees Deel 1 – Wat is een verwerkersovereenkomst?
Lees Deel 2 – Ben ik verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of subverwerker? 
Lees Deel 3 – De verwerkersovereenkomst en de aansprakelijkheid
Lees Deel 4 – Misverstanden over de verwerkersovereenkomst 


Loading...