Blog: Een praktische oplossing voor compensatie parttimers: pro rato of jaarurensysteem. 

In reactie op een eerder geschreven blog en de richtlijnen van het College voor de Rechten van de Mens over de compensatie van feestdagen voor parttime werknemers, staan werkgevers voor de uitdaging hoe dit op een praktische en eerlijke manier te implementeren. Twee effectieve methodes die kunnen worden overwogen zijn het pro rato systeem en het jaarurensysteem. Hieronder worden beide systemen uitgelegd en hoe deze kunnen worden toegepast.

1. Pro Rato Systeem

Het pro rato systeem is gebaseerd op het principe dat parttime werknemers recht hebben op een evenredig aantal betaalde feestdagen als hun fulltime collega’s, afhankelijk van het aantal uren dat zij werken. Dit systeem zorgt ervoor dat parttime werknemers een eerlijke compensatie ontvangen voor feestdagen, zelfs als deze vallen op dagen dat ze normaal gesproken niet zouden werken.

Implementatie van het Pro Rato Systeem:

  • Berekening: Het pro-ratodeel berekent u door jaarlijks de feestdagen die op een doordeweekse dag vallen op te tellen en dit aantal te vermenigvuldigen met het fte-percentage van de werknemer. Telt een jaar zes doordeweekse feestdagen waarop de werknemers vrij zijn, dan heeft een parttimer met 0,6 fte dus recht op 6 x 0,6 = 3,6 vrije dagen. Deze uren kunt u in uw administratie als extra vakantie-uren verwerken.
  • Compensatie: Parttime werknemers ontvangen extra vrije tijd of een vergoeding voor feestdagen op basis van bovenstaande berekening. Dit kan betekenen dat zij extra vrije dagen krijgen die op een andere dag kunnen worden opgenomen, of een financiële compensatie voor de feestdag.

(Bron: https://www.moore-drv.nl/minder-rechten-voor-parttimers-bij-feestdagen 20-02-2023.)

2. Jaarurensysteem

Het jaarurensysteem biedt een flexibele benadering waarbij het totale aantal te werken uren op jaarbasis wordt vastgesteld, ongeacht de verdeling van deze uren over de dagen of maanden. Dit systeem maakt het mogelijk om werkuren en vrije dagen flexibel in te delen, wat bijzonder gunstig kan zijn voor zowel werkgever als werknemer.

Implementatie van het Jaarurensysteem:

  • Planning: Aan het begin van het jaar (of een ander overeengekomen periode) worden de totale werkuren en de verwachte feestdagen vastgesteld. Vervolgens wordt een schema opgesteld waarin deze uren worden verdeeld, rekening houdend met de feestdagen.
  • Flexibiliteit: Het systeem biedt de mogelijkheid om uren te verschuiven. Als een feestdag valt op een dag die een parttime werknemer normaal zou werken, kunnen deze uren verschoven worden naar een andere dag, zonder dat dit invloed heeft op het totaal aantal werkuren.

Lees hier meer: https://werktijden.nl/jaarurensystematiek

Voordelen van deze systemen:

  • Eerlijkheid en Transparantie: Beide systemen bieden een duidelijke en eerlijke methode om feestdagen te compenseren, wat kan bijdragen aan een positieve werksfeer en werknemerstevredenheid.
  • Flexibiliteit: Vooral het jaarurensysteem biedt grote flexibiliteit, wat kan helpen bij het managen van piek- en dal perioden binnen het bedrijf.
  • Voldoen aan Regelgeving: Deze systemen helpen werkgevers om te voldoen aan de richtlijnen van het CRM en verminderen het risico op juridische conflicten.

Conclusie

Het implementeren van het pro rato systeem of het jaarurensysteem kan werkgevers helpen om op een rechtvaardige en praktische manier te voldoen aan de compensatie-eisen voor parttime werknemers. Door deze systemen op te nemen in het arbeidsvoorwaardenbeleid, kunnen werkgevers zorgen voor gelijke behandeling van al hun werknemers en juridische procedures voorkomen.


Loading...