Blog: Feestdagencompensatie voor Parttime Werknemers – Een Werkgeversperspectief

Inleiding

Onlangs kregen wij van een deelnemer de vraag of u als werkgever een verlofdag moet compenseren als deze valt op een parttime vrije dag van uw medewerker. Lange tijd gaven werkgevers geen compensatie aan parttimers die op de betreffende feestdag de parttime dag hadden. Als werkgever binnen de ICT-branche kunt u geconfronteerd worden met vragen over het compenseren van feestdagen die samenvallen met de vrije dagen van parttime medewerkers. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om deze dagen te compenseren, bieden zowel juridisch advies als aanbevelingen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM) belangrijke overwegingen. In deze blog verkennen we deze adviezen, de implicaties voor werkgevers en zoeken we naar een oplossing.

Juridisch Kader en Advies van DAS Rechtsbijstand

DAS Rechtsbijstand stelt in haar blog van 13 december 2023 dat werkgevers rekening moeten houden met en waarborgen dat iedere werknemer, voltijders en deeltijders, een naar verhouding van de arbeidsduur gelijk aantal uren vrij heeft. Het is op grond van de wet namelijk verboden om onderscheid te maken tussen werknemers op grond van een verschil in arbeidsduur. Gevolg is dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor de (financiële) gevolgen ervan.

DAS  Rechtsbijstand benadrukt echter ook dat de compensatie van feestdagen die vallen op de vaste vrije dag van een parttime werknemer niet wettelijk verplicht is, maar veeleer een kwestie van goed werkgeverschap. DAS adviseert een flexibele benadering waarbij de werkgever kan kiezen om compensatie te bieden als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket, maar dit is geen juridische eis.

(Bron: https://www.das.nl/magazine/werk-en-inkomen/arbeidscontract-en-loon/parttimer-die-vrije-feestdagen-misloopt-heeft-recht-op-compensatie#)

Standpunt van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft in 2011 geoordeeld dat dit onderscheid tussen parttimers en fulltimers een verboden onderscheid naar arbeidsduur oplevert (art. 7:648 BW). Hoewel de aanbevelingen van het CRM niet juridisch bindend zijn, kunnen ze gezien worden als richtlijnen voor best practices op het gebied van arbeidsrecht en gelijke behandeling. Het college moedigt compensatie aan als een manier om gelijke behandeling te bevorderen. Dit advies kan zwaarwegend zijn in geval van een juridische procedure. 

Recente Jurisprudentie

Recente jurisprudentie suggereert dat rechters soms sympathiek kunnen staan tegenover claims van werknemers over compensatie, vooral als er sprake lijkt van oneerlijke behandeling. Echter, het ontbreken van expliciete wetgeving op dit gebied betekent dat elke zaak op zijn eigen merites wordt beoordeeld. Werkgevers moeten zich bewust zijn van deze trends, maar kunnen zich ook beroepen op het feit dat er geen wettelijke verplichting bestaat om feestdagen die samenvallen met vrije dagen te compenseren.

Wat Betekent Dit voor Werkgevers?

Voor werkgevers betekent deze richtlijn dat zij hun huidige beleid omtrent feestdagen en vrije dagen zouden kunnen herzien. Hiertoe is nodig dat beleidsaanpassingen worden gemaakt die de rechtvaardige behandeling van alle medewerkers garanderen. Hieronder vallen stappen zoals:

  • Herzien van Contracten: Zorg ervoor dat arbeidscontracten en bedrijfsreglementen up-to-date zijn en in lijn met de laatste uitspraken van het CRM.
  • Communicatie: Informeer zowel management als medewerkers helder over de nieuwe regels en de logica achter eventuele wijzigingen in het beleid.
  • Implementatie: Pas roosters en compensatiesystemen aan om eerlijke compensatie te waarborgen voor alle parttime werknemers op feestdagen.

Potentiële Uitdagingen en Oplossingen

Het aanpassen van beleid kan uitdagingen met zich meebrengen, zoals de verhoogde kosten voor het compenseren van extra vrije dagen voor parttime medewerkers. Echter, een flexibele benadering in het toepassen van dit beleid kan helpen om zowel de behoeften van het bedrijf als die van de werknemers te balanceren.


Loading...