Nut en noodzaak van de RI&E

Heeft jouw organisatie medewerkers in dienst die zijn opgeleid tot BHV’er? Zijn de bureaus en stoelen van de medewerkers goed afgesteld? Hebben jullie met elkaar afspraken gemaakt over hoe om te gaan met agressie en ongewenst gedrag? Dit zijn allemaal zaken die meespelen in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie; kortgezegd de RI&E.

In deze blog vertellen wij meer over het RI&E-proces aan de hand van onze eigen RI&E-tool en wat het nut en de noodzaak van een RI&E is

Wat is het nut van de RI&E?

De RI&E is een handig toetsingsmiddel om de risico’s in jouw bedrijf in kaart te brengen, zodat jullie vervolgens aan de slag kunnen om deze risico’s in te perken. Door gebruik van de tool van ICTWaarborg heb je snel in kaart waar de verbeterpunten in jouw bedrijf liggen. Wanneer je aan de slag gaat met deze verbeterpunten kan dit leiden tot een lager ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. 

RI&E-tool van ICTWaarborg

ICTWaarborg heeft een door het Steunpunt RI&E goedgekeurde (online) tool ontwikkelt, waarmee ICT-bedrijven aan de slag kunnen met de uitvoering van de RI&E. Bij afname van het RI&E-pakket bij ICTWaarborg ontvang je de tool samen met een enquête. De tool is opgebouwd uit een handige checklist met vragen omtrent gezondheids- en veiligheidsrisico’s. 

Het proces loopt als volgt: 

–       Verspreid de enquêtes onder alle werknemers;

–       Inventariseer de antwoorden. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van Google Forms (een kosteloze tool);

–       Vul de RI&E tool in met de geïnventariseerde antwoorden en vul de tool zelf verder aan. De vragen in de tool hoeven enkel met ‘’ja’’, ‘’nee’’ of ‘’niet van toepassing’’ te worden beantwoord;

–       Stel het plan van aanpak op. Hierin staan de geconstateerde verbeterpunten, binnen welke termijn dit wordt aangepakt en wat het prioriteitsniveau is;

–       Stuur de RI&E terug naar ICTWaarborg en ontvang na goedkeuring het certificaat!

Wat doet ICTWaarborg vervolgens met de ingevulde RI&E-tool?

Onze HR-adviseurs zullen de gehele tool doorlopen om te controleren of aan de wettelijke vereisten is voldaan, of het plan van aanpak correct is ingevuld en of er nog punten van advies zijn. Deze punten zullen in de tool worden opgenomen. De tool wordt vervolgens aan de werkgever teruggestuurd. Aan de hand daarvan kan het plan van aanpak eventueel worden gewijzigd. Ook krijg je van ons een certificaat waaruit blijkt dat je de RI&E hebt uitgevoerd. Het advies is om de RI&E tussen de 1 en 3 jaar opnieuw uit te voeren. 

Extra toetsing door Arbo-deskundige

Indien jouw bedrijf uit maximaal 25 medewerkers bestaat is het voldoende om de RI&E door middel van onze tool, uit te voeren. Onze tool is immers goedgekeurd door het Steunpunt RI&E. Door gebruik te maken van deze tool kunnen kosten worden bespaard ten opzichte van een RI&E welke is uitgevoerd door een gecertificeerde arbodienst. Heeft jouw bedrijf meer dan 25 medewerkers in dienst, dan dient de RI&E vervolgens door een gecertificeerde arbodienst of arbokerndeskundige te worden getoetst. 

Wat is de noodzaak van de RI&E?

Het hebben van een bedrijf brengt diverse wettelijke verplichtingen met zich mee. Zo moet het pand bijvoorbeeld voldoen aan de wettelijke vereisten rondom brandveiligheid. Veel hiervan is vastgelegd in onder andere het Bouwbesluit 2012. Denk ook aan diverse arbeidsomstandigheden. Deze vloeien onder andere voort uit de Arbeidsomstandighedenwet of het Arbeidsomstandighedenbesluit. Met ingang van 1 januari 1994 is de RI&E dan ook een verplicht onderdeel voor werkgevers (artikel 5 Arbeidsomstandighedenwet). Hierop zijn een paar uitzonderingen:

–       ZZP’ers;

–       Bedrijven waar enkel vrijwilligers werkzaam zijn en waar niet wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie is belast met de controle en handhaving van de verplichte RI&E. Indien jouw bedrijf niet in het bezit is van een RI&E terwijl dit wel verplicht is, is de maximale boete €4.500,00. Indien enkel het plan van aanpak ontbreekt is de maximale boete gesteld op €3.000,00. Wanneer een basiscontract met een bedrijfsarts ontbreekt, is de boete €3.000,00. Dit zijn de maximale boetes. De hoogte van de boete wordt naar ratio van het aantal werknemers berekend. 

Heeft jouw bedrijf nog geen RI&E en ben jij enthousiast geworden over onze handige RI&E-tool? Via deze link kun je meer informatie vinden.

Nog vragen? Neem dan contact op met de juridische afdeling via tel: 088 – 77 300 79 of per e-mail naar: juridisch@ictwaarborg.nl


Loading...