Wat verandert per 2022 voor de ICT-ondernemer op arbeidsrechtelijk gebied?

Nieuw jaar, nieuwe arbeidsrechtelijke regels! In deze blog informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen in het arbeidsrecht. Hieronder worden een aantal wetswijzigingen uitgelegd. Deze wetswijzigingen zijn toegespitst op relevantie voor de ICT-ondernemer.

Verruiming (betaald) ouderschapsverlof

Om opname van het ouderschapsverlof voor meer ouders haalbaar te maken, wordt met ingang van 2 augustus 2022 de regels omtrent het ouderschapsverlof verruimd. Tot 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof tot aan de achtste verjaardag van hun kind. Dit is in beginsel onbetaald, tenzij binnen het bedrijf of volgens de CAO andere afspraken zijn gemaakt. De verruiming houdt in dat de eerste negen weken (van de in totaal 26 weken) gedeeltelijk worden betaald. De ouder kan dan bij het UWV een uitkering aanvragen. De uitkering is 50% van het dagloon tot maximaal 50% van het maximum dagloon. Dit betaalde ouderschapsverlof kan enkel in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Mocht de ouder (gedeeltelijk) niet van deze verlofregeling  gebruikmaken, dan worden de overige weken toegevoegd aan de restante  weken. Deze weken gelden gezamenlijk als onbetaald verlof, tenzij hier andere afspraken voor gelden.

Uitbreiding rookverbod

Met ingang van 1 januari 2022 is het rookverbod op de werkvloer verder uitgebreid*. Met dit verbod wordt beoogd om het roken verder te ontmoedigen. Waar voorheen nog een goede afgesloten ruimte met goede ventilatie en luchtverversing in een bedrijfspand toelaatbaar was, dienen rokende werknemers nu in de buitenlucht te roken. De werkgever kan voor de werknemers een abri (een overdekte, onafgesloten voorziening) faciliteren, dit betreft overigens geen verplichting. Echter, ook aan het buiten roken zijn aanvullende eisen gesteld. Zo mag de buiten rookplaats niet grenzen aan het bedrijfspand. Ook een afdakje is niet toegestaan. De rookplaats mag geen overlast naar binnen of aan personen veroorzaken. Tot slot mag de rookplaats niet gelegen zijn op een plek die niet-rokers betreden. Hierbij valt te denken aan een fietsenhok. 

Een leaseauto of een vrachtwagen wordt vanaf dit jaar ook als werkplek beschouwd. Voor deze voertuigen geldt het rookverbod ook, zelfs als niemand anders in de auto meerijdt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is belast met het toezicht op en de handhaving van het rookverbod. De NVWA kan onverwachts bij bedrijfspanden langskomen om een inspectie uit te voeren. Indien zij constateren dat het rookverbod wordt geschonden, wordt mogelijk een schriftelijke waarschuwing of een bestuurlijke boete opgelegd. Deze boete kan variëren tussen de 450 en 450.000 euro.

*Deze wetswijziging wordt binnenkort toegevoegd aan onze RI&E-tool. Deelnemers van ICTWaarborg kunnen daarvoor onze pagina in de gaten houden. 

 Lagere WW-premie

Werkgevers gaan een lagere WW-premie voor hun werknemers betalen. Dit geldt voor de Awf-premie (Algemeen Werkloosheidsfonds). Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is dit van 2.7% naar 2.2% gedaald. Voor de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de premie van 7.7% naar 7.2% gedaald. 

Daarnaast is de oude regeling omtrent de betaling van de hoge WW-premie opnieuw van kracht. De werkgever dient met terugwerkende kracht de hogere WW-premie te betalen. Dit geldt in de situatie waarin de werknemer binnen een kalenderjaar 30% meer uren uitbetaald heeft gekregen dan in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Tevens dient het in deze situatie te gaan om een arbeidsovereenkomst voor (gemiddeld) minder dan 35 uur per week. Deze regeling was in 2020 en in 2021 tijdelijk opgeschort in verband met de coronacrisis, omdat dit anders een onredelijke situatie zou opleveren in verband met, bijvoorbeeld, overwerk in de zorg.

Thuiswerkvergoeding

De coronacrisis heeft tot meer thuiswerkenden geleid. Voor de werknemer brengt dit meer kosten met zich mee dan wanneer de werknemer op kantoor had gewerkt. Denk bijvoorbeeld aan elektriciteitsverbruik, het gebruik van toiletpapier of de koffie en thee die nu thuis wordt genuttigd. Uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN is gebleken dat werkgevers hun werknemers hierin willen compenseren. Per 1 januari 2022 is dan ook de zogenoemde ‘’thuiswerkkostenvergoeding’’ van kracht gegaan*. Werkgevers kunnen hun werknemers per thuiswerkdag, of een deel daarvan, met maximaal €2,00 per dag vergoeden. Over dit bedrag hoeft geen loonheffing betaald te worden en komt daarmee overeen met de bekende reiskostenvergoeding. De werkgever dient per gewerkte dag wel een keuze te maken tussen de thuiswerkkostenvergoeding of de reiskostenvergoeding. Beide vergoedingen kunnen niet tegelijk op één dag worden toegepast. 

*De thuiswerkkostenvergoeding zullen wij gaan verwerken in ons coronaprotocol. Dit coronaprotocol zullen wij toevoegen in de nieuwste update van onze RI&E-tool! Deelnemers van ICTWaarborg kunnen daarvoor onze pagina in de gaten houden.

Verlaging percentage van de werkkostenregeling

Een werkgever heeft de mogelijkheid om onbelast vergoedingen te verstrekken aan haar werknemers. Dit kan betrekking hebben op voorzieningen omtrent Arbo of bijvoorbeeld werkkostenregelingen. De vrije ruimte voor deze onbelaste vergoedingen wordt berekend aan de hand van de loonsom van alle medewerkers in uw bedrijf. Voor 2022 kunt u maximaal 1.7% van de totale loonsom van de eerste €400.000 onbelast vergoeden. Dat is een bedrag van maximaal €6.800,00. (In 2020 en 2021 was dit percentage verhoogd naar 3% in verband met de coronacrisis). Voor bedragen boven de €400.000 geldt een percentage van 1.18%. Wilt u het bedrag boven de genoemde percentages laten overschrijden, dan betaalt u daar 80% belasting over. 

 Verhoging transitievergoeding

Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die een werkgever verplicht aan werknemers dient te verstrekken in onder andere een ontslagsituatie. Per 1 januari 2022 is de maximale transitievergoeding met €2000,00 verhoogd. In 2021 was dit bedrag maximaal €84.000 of maximaal een jaarsalaris wanneer het salaris boven de €84.000 bedroeg. In 2022 is de transitievergoeding gestegen naar maximaal €86.000, respectievelijk een jaarsalaris indien deze boven de €86.000 ligt.

Na het lezen van deze blog is uw kennis rondom nieuwe arbeidsrechtelijke regels up-to-date! Heeft u na het lezen van deze blog behoefte aan meer juridische informatie op ICT-gebied? 


Neem dan contact op met onze juridische experts:

+31 (0)88 – 7730079 / +31 (0)88 – 7730076
juridisch@ictwaarborg.nl

Geschreven door: Elise Demmendaal


Loading...