• Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

  Algemeen

  Algemeen

  Daar waar in uitingen van ICTWaarborg over ‘lid’ wordt gesproken, wordt het deelnemende bedrijf bedoeld dat zich bij ICTWaarborg heeft aangesloten.

  Aanvragen van deelname

  Artikel 1

  1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een aanmeldingsformulier op de website van ICTWaarborg.
  2. Het aanmeldingsformulier is ingevuld door degene die bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen. Is dit niet het geval, dan is de aanvrager persoonlijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen van een geaccepteerde aanvraag.
  3. Het aanmeldingsformulier gaat bij voorkeur vergezeld van een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan drie maanden voor de datum van indiening van het aanmeldingsformulier, waaruit blijkt dat de betrokken onderneming een bedrijf uitoefent in de ICT-branche. Deze gegevens kunnen ook door ICTWaarborg bij het handelsregister worden opgevraagd.
  4. Een aanvrager is verplicht het bestuur alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor de beoordeling of aan de toelatingsvoorwaarden wordt voldaan.
  5. Zodra de aanmelding door ICTWaarborg is ontvangen, krijgt de aanvrager hiervan per e-mail een schriftelijke bevestiging. Deze bevat een weergave van hetgeen door de aanvrager is ingevuld op het aanmeldformulier, evenals de op het aanmeldformulier vermelde voorwaarden voor het deelnemerschap en de mededeling contact op te nemen als er naar aanleiding van de bevestiging nog vragen zijn.
  6. ICTWaarborg heeft het recht om, zonder opgave van redenen, aanvragen te weigeren of ongedaan te maken. 

  Voorwaarden

  Artikel 2
  Voor de aanvrager gelden de volgende voorwaarden:

  1. De aanvrager voldoet aan alle vereisten die van overheidswege of vanwege het bestuur van ICTWaarborg aan de uitoefening van het bedrijf worden gesteld.
  2. De aanvrager oefent geen detailhandel uit in strijd met een van toepassing zijnde bestemmingsplan.
  3. De aanvrager pleegt geen oneerlijke concurrentie.
  4. De aanvrager verklaart bij aanvang te voldoen aan de vereisten zoals door ICTWaarborg gesteld. ICTWaarborg kan gedurende het deelnemerschap steekproefsgewijs controleren of de deelnemer hier (immer) aan voldoet. Indien een deelnemer niet voldoet aan de vereisten, kan ICTWaarborg maatregelen treffen. 
  5. ICTWaarborg heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een deelnemerschap te beëindigen. 
  6. Een eerdere deelname van de aanvrager van de ICTWaarborg is niet beëindigd door een royement of faillissement binnen een periode van drie jaar voorafgaande aan het indienen van de aanvraag, dan wel een eigenaar, bedrijfsleider en/of beheerder van de aanvrager is niet betrokken geweest bij een andere onderneming, waarvan de deelname is beëindigd door royement of faillissement binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag.
  7. In bijzondere gevallen kan het bestuur van één of meer voorwaarden, genoemd onder 1 tot en met 5 van dit artikel, ontheffing verlenen indien het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
  8. De deelname loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Aansluiting bij ICTWaarborg duurt tenminste 1 jaar en start in de maand waarin men deelnemer wordt. Bijdragen voor deelname worden jaarlijks gefactureerd, steeds 1 maand voor het verstrijken van het lopende kalenderjaar, tenzij de deelnemer aangeeft per maand te willen betalen. In dit laatste geval rekent ICTWaarborg een toeslag van € 1,50 per maand. Opzeggen van de deelname dient per aangetekend schrijvenuiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
   De deelnemer ontvangt uiterlijk 14 dagen na zijn opzegging per brief of e-mail een bevestiging van ICTWaarborg. Blijft deze uit, dan doet de deelnemer er goed aan contact met ICTWaarborg op te nemen, zodat naderhand eventuele misverstanden over de opzegging kunnen worden voorkomen.

  Ondernemingsprofiel 

  Artikel 3

  1. Bij de aanvang van het deelnemerschap geeft de onderneming aan in welke vakgroep(en)/branche(s) van de stichting indeling moet plaatsvinden.
  2. Blijft een deelnemer met de keuze in gebreke dan deelt het bestuur de deelnemer in een vakgroep/branche in.
  3. Indien gedurende het deelnemerschap de onderneming verandert in die zin dat de deelnemer dient te gaan behoren tot een andere vakgroep/branche, dan zal de deelnemer dit onverwijld doorgeven aan het stichtingsbureau, waarna aanpassing zal plaatsvinden. 

  Verklaring

  Artikel 4

  Met de indiening van zijn aanvraag voor het deelnemerschap verklaart de aanvrager het doel van de stichting te onderschrijven, te blijven voldoen aan de voorwaarden als omschreven in dit huishoudelijk reglement en verklaart de aanvrager al hetgeen statuten, reglementen en besluiten bepalen fair te zullen naleven.

  Bijdragen en omslagen

  Artikel 5

  1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht tot het betalen van een bijdrage. Er wordt één bijdrage berekend per (neven)vestigingsadres. Jaarlijks wordt door het bestuur de bijdrage vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een entreebedrag.
  2. De bijdrage, eventuele omslagen en opslagen op de jaarlijkse bijdrage, alsmede alle andere vorderingen van de stichting op de deelnemer dienen binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te worden.
  3. Indien een aangesloten bedrijf niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen voldoet, wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven en wordt het geschorst als deelnemer. Een schorsing schort de betaalverplichting(en) niet op.
  4. ICTWaarborg is gerechtigd betalingen van de deelnemer te verrekenen met nog openstaande schulden.
  5. Bij niet tijdige betaling kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten ten bedrage van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,–, alsmede de wettelijke rente, alsmede de contractuele rente van 1% per maand, in rekening worden gebracht.
  6. Wanneer de schorsing van een deelnemer weer wordt opgeheven, wordt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
  7. Indien de deelname op grond van wanbetaling van de jaarlijkse bijdrage of andere kosten is opgezegd, kan een voormalige deelnemer niet opnieuw worden toegelaten dan na betaling van het door hem verschuldigde.

  Logo

  Artikel 6

  1. De deelnemer die op grond van een overeenkomst met ICTWaarborg toestemming heeft voor het gebruik van het ICTWaarborg-logo is verplicht dit logo op een prominente wijze op zijn website te plaatsen en te voorzien van een link naar de eigen profielpagina op de website van ICTWaarborg.
  2. Het ICTWaarborg-logo mag naast de website ook op documentatie of andere (reclame-)uitingen worden geplaatst zolang het logo op geen enkele wijze wordt gewijzigd en verband houdt met de aangesloten deelnemer.

  Documenten

  Artikel 7

  1. Auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de door ICTWaarborg beschikbaar gestelde documenten, berusten bij ICTWaarborg. Deelnemer verkrijgt alleen het recht het document en/of advies te gebruiken voor de onderneming van deelnemer en de doeleinden die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. 
  2. Het is niet toegestaan om met de documenten en/of adviezen zelf als aanbieder van deze documenten op te treden en daarmee te concurreren met ICTWaarborg. Er zijn zichtbare en onzichtbare kenmerken aangebracht om inbreuk op de rechten van ICTWaarborg te achterhalen. 
  3. Deelnemer is zelf verantwoordelijk om te bepalen of het betreffende document, dan wel advies bij diens situatie past.
  4. Alle documenten en adviezen zijn gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. Indien de deelnemer deze documenten en adviezen wenst in te zetten buiten Nederland, is dat voor eigen risico.
  5. ICTWaarborg spant zich in de juridische documenten en adviezen up-to-date te houden. ICTWaarborg beschikt over een juridische afdeling die de relevante wijzigingen ten aanzien van wet- en regelgeving bijhoudt en de documenten en adviezen daarop aanpast. 
  6. Indien de deelnemer het deelnemerschap beëindigd, mogen de documenten en/of adviezen van ICTWaarborg niet meer gebruikt worden. 

  Overige verplichtingen

  Artikel 8

  1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht binnen veertien dagen schriftelijk kennis te geven aan het stichtingsbureau van:
   1. elke wijziging in rechtsvorm van hun onderneming, van de hoofdvestiging, van een filiaal en van elke adresverandering van de hoofdvestiging of een filiaal;
   2. een wijziging van zeggenschap in een onderneming van de deelnemer, doordat de onderneming of een deel daarvan en/of aandelen of een deel daarvan in de rechtspersoon waarin de onderneming is gevestigd in andere handen overgaat;
   3. elke andere wijziging in gegevens die relevant is voor de deelname en/of financiële bijdrage.
  2. De aangesloten bedrijven zijn voorts verplicht het stichtingsbureau alle andere informatie te verschaffen die noodzakelijk is bij de beoordeling van het blijven voldoen aan de vereisten voor de deelname.
  3. Aangesloten bedrijven zijn voorts eveneens verplicht om, zodra zij als deelnemer worden geschorst of hun deelnemerschap om welke reden dan ook eindigt, alle uiterlijke kenmerken van het deelnemerschap te verwijderen. Dit houdt in ieder geval in: het staken van het gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg, het verwijderen van verwijzingen naar deze voorwaarden op briefpapier, offertes en orderbevestigingen, prijskaartjes en dergelijke, en het verwijderen van logo’s van ICTWaarborg en dergelijke. Tevens zijn de deelnemers verplicht mededelingen, schriftelijk of mondeling, die klanten de indruk geven dat de ondernemer deelnemer is van de stichting achterwege te laten. 

  Aansprakelijkheid

  Artikel 9 

  1. De inhoud van de Website van ICTWaarborg is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. ICTWaarborg geeft echter geen garanties omtrent de aard, inhoud en juistheid van deze informatie. ICTWaarborg is niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie of onjuistheden, evenals voor het gebruik van deze informatie door deelnemer.
  2. De aansprakelijkheid van ICTWaarborg wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan gedekt zijn door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. ICTWaarborg heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aanspraak is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, en ICTWaarborg toch gehouden zou zijn de schade te vergoeden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de deelnemer heeft betaald voor de geleverde dienst met een maximum van 

  € 1.000,-.

  1. ICTWaarborg kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door ICTWaarborg geleverde Diensten wordt door ICTWaarborg uitgesloten, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van ICTWaarborg.
  2. ICTWaarborg kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde inkomsten en/of winst.
  3. ICTWaarborg kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor gebruik van de door haar geleverde Diensten en Producten anders dan in eerste instantie door deelnemer bedoeld is en bij ICTWaarborg bekend is.
  4. Indien ICTWaarborg bij het uitvoeren van Diensten en Producten gebruik maakt van derden zal ICTWaarborg bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. ICTWaarborg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Deelnemer stemt ermee in dat ICTWaarborg namens deelnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens deelnemer aanvaardt.
  5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de deelnemer de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk bij ICTWaarborg meldt.
  6. Deelnemer vrijwaart ICTWaarborg voor alle aanspraken van derden en stelt ICTWaarborg hiervoor volledig schadeloos. 
  7. In geval van overmacht is ICTWaarborg nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij deelnemer ontstane schade.

  Acties

  Artikel 10

  1. Indien de deelnemer onwillig is of niet handelt volgens de wet, dit huishoudelijk reglement of de gedragscode van ICTWaarborg, kan ICTWaarborg de deelnemer schorsen, het deelnemerschap beëindigen en/of het recht tot het gebruik van het logo per e-mail ontzeggen. De (ex-)deelnemer is vervolgens verplicht het logo binnen 48 uur van de website te verwijderen. Tevens is de (ex-)deelnemer verplicht mededelingen, schriftelijk of mondeling, die klanten de indruk geven dat de ondernemer deelnemer is van de stichting achterwege te laten. De ondernemer dient het ongeoorloofde gebruik op sommatie van de stichting te staken en dit schriftelijk aan haar te bevestigen. Voldoet de ondernemer niet onmiddellijk aan deze sommatie, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 10.000,– per overtreding en € 1.000,– per dag dat de overtreding voortduurt, totdat de (ex-)deelnemer aantoont dat het gebruik is gestaakt. ICTWaarborg kan juridische maatregelen nemen om de verwijdering van het logo af te dwingen. ICTWaarborg kan bovendien bij misbruik van het logo, misbruik van de handelsnaam of andere onrechtmatige actie in rechte onder meer schadevergoeding vorderen.
  2. ICTWaarborg heeft de mogelijkheid om bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement, de gedragscode van ICTWaarborg of de wet op de website (en in andere publicaties) hiervan melding te maken. 

  Bezwaar en beroep

  Artikel 11

  1. Een aanvrager kan tegen het besluit tot weigering van de toelating tot deelname binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.
  2. Een deelnemer die is geschorst, een tijdelijke ontzegging van het gebruik van het logo heeft ontvangen of waarvan de deelname namens de stichting is opgezegd, kan daartegen binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.

  Slotbepalingen

  Artikel 12

  1. Voorstellen tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden gedaan door het bestuur.
  2. Besluiten tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement en vaststelling daarvan kunnen slechts door het bestuur worden genomen met twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
  3. Een vaststelling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt aan de deelnemers bekendgemaakt. Door de bekendmaking treedt de aanvulling of wijziging op het huishoudelijk reglement in werking en wel op de dag van publicatie.
  4. De rechtsverhouding tussen ICTWaarborg en de deelnemer, alsmede degene die van haar diensten gebruik maken, is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.
  5. De algemene voorwaarden van ICTWaarborg dienen in zijn geheel en zonder wijzigingen of aanvullingen overgenomen te worden door onze deelnemers. Reden daarvoor is (onder meer) dat deze een gezamenlijk product zijn, waar al onze deelnemers aan zijn gebonden. Er mogen eventueel wel aanvullende voorwaarden gehanteerd worden, maar pas na goedkeuring van onze juristen.

  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 38,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 38,- p/m
  (web)winkels:€ 76,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 114,- p/m
  Fabrikanten en leveranciers:€ 114,- p/m

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl