• Huishoudelijk reglement Juridisch Maatwerk ICTWaarborg

  Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op ICTWaarborg Juridisch Maatwerk en geldt in aanvulling op het Huishoudelijk Reglement ICTWaarborg. Bij afname van ICTWaarborg Juridisch Maatwerk, is naast het Huishoudelijk Reglement van ICTWaarborg tevens het Huishoudelijk Reglement ICTWaarborg Juridisch Maatwerk van toepassing. 

  1. Het Juridisch Maatwerk Pakket wordt afgenomen in combinatie met het deelnemerschap van ICTWaarborg. De duur van het Juridisch extra pakket loopt gelijk aan de duur van deelname van ICTWaarborg. De deelname wordt aangegaan voor de duur van een kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Aansluiting duurt tenminste één jaar en start in de maand waarin men deelnemer van ICTWaarborg wordt. Bijdragen voor deelname worden jaarlijks gefactureerd, steeds één maand voor het verstrijken van het lopende kalenderjaar, tenzij de deelnemer aangeeft per maand te willen betalen. In dit laatste geval rekent ICTWaarborg een toeslag van € 1,50 per maand. Opzeggen van de deelname dient per aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
   De deelnemer ontvangt uiterlijk veertien dagen na zijn opzegging per brief of e-mail een bevestiging van ICTWaarborg. Blijft deze uit, dan doet de deelnemer er goed aan contact met ICTWaarborg op te nemen, zodat naderhand eventuele misverstanden over de opzegging kunnen worden voorkomen.
  2. Het Juridisch Maatwerk Pakket geeft recht op juridische advisering en maatwerk. Het is aan ICTWaarborg om te beoordelen of een verzoek om advies dan wel maatwerk binnen het Juridisch Maatwerk pakket valt.
  3. ICTWaarborg kan het verstrekken van adviezen weigeren indien deelnemer onredelijk veel verzoeken om advies indient binnen de termijn van deelname, zulks ter uitsluitende beoordeling van ICTWaarborg. Een deelnemer heeft op grond van het Juridisch Maatwerk Pakket recht op maximaal 20 uren per kalenderjaar aan advies, dan wel werkzaamheden.
  4. ICTWaarborg kan de adviesverstrekking met onmiddellijke ingang beëindigen als blijkt, of als ICTWaarborg redelijke vermoedens heeft, dat Opdrachtgever derden gelegenheid geeft om verzoeken om advies in te dienen bij ICTWaarborg in het kader van de Abonnementsdienst, zonder enige vorm van schadevergoeding door ICTWaarborg.
  5. Het Juridisch Maatwerk Pakket geldt slechts voor de onderneming op wiens naam het ICTWaarborg deelnemerschap is afgesloten. Het Juridisch Maatwerk pakket is niet overdraagbaar.
  6. ICTWaarborg behoudt zich het recht voor het Juridisch Maatwerk Pakket met directe ingang te beëindigen, zonder restitutie van reeds betaalde bijdragen, indien de deelnemer op oneigenlijke wijze gebruik maakt van het Juridisch extra Pakket. In dat geval worden alle door de deelnemer nog verschuldigde bedragen direct opeisbaar.
  7. ICTWaarborg zal op een verzoek om advies op een zo kort mogelijke termijn advies verstrekken. ICTWaarborg is gerechtigd een verzoek om advies gedurende twee weken in beraad te houden.
  8. ICTWaarborg is bevoegd om tijdens de duur van het abonnement eens per kalenderjaar eenzijdig het abonnementstarief te wijzigen. ICTWaarborg zal de deelnemer hiervan van tevoren op de hoogte stellen.

  Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

  Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

  Join the community vanaf € 38,- per maand

  Servicebedrijven (B2C):€ 38,- p/m
  (web)winkels:€ 76,- p/m
  Zakelijke dienstverleners:€ 114,- p/m
  Fabrikanten en leveranciers:€ 114,- p/m

  Post- en vestigingsadres
  Tasveld 1A
  3417 XS Montfoort

  Telefoon en e-mail
  Telefoon: 088 - 77 300 73
  Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

  E-mail: info@ictwaarborg.nl
  Internet: www.ictwaarborg.nl