Statuten

Naam en zetel

Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: 
STICHTING BRANCHE-ORGANISATIE ICT WAARBORG, ook handelend onder de naam ICTWaarborg.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Montfoort.

Doel

Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel: 
– het verbeteren van het imago van computerwinkels, computerwebwinkels en klein kantoor automatiseerders;
– inkoopvoordeel bieden door collectieve inkoop alsmede gezamenlijk adverteren;
– een adviesorgaan dan wel vraagbaak zijn voor aangesloten bedrijven;
– het ontwikkelen van een branche keurmerk;
– het bevorderen van samenwerking met andere organisaties, instellingen en bedrijven werkzaam op hetzelfde vakgebied;
en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het tegen vergoeding (doen laten) servicen van de aangesloten op de voornoemde gebieden.

Vermogen

Artikel 3
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
1. subsidies, donaties en bijdragen van aangeslotenen; 
2. schenkingen, erfstellingen en legaten; alsmede
3. alle andere verkrijgingen en baten.

Aangeslotenen, partners en donateurs

Artikel 4
1. De stichting kent aangeslotenen, partners en donateurs die actief (willen) zijn in de branche of die de aangeslotenen bij hun bedrijfsuitoefening behulpzaam kunnen zijn. 
2. Zij worden in hun respectievelijke hoedanigheden door het bestuur toegelaten en geadministreerd. 
3. Aangeslotenen, partners en donateurs zijn verplicht jaarlijks een geldelijke bijdrage aan de stichting te verlenen, waarvan de minimale omvang door het bestuur wordt bepaald.
4. Aangeslotenen, partners en donateurs kunnen tevens in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Bestuur

Artikel 5
1. a. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste twee leden en maximaal vijf leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
b. Het aantal leden wordt – met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
c. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur met meerderheid van stemmen. 
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden
in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden:
1. een voorzitter;
2. een secretaris; en
3. een penningmeester.
De functies voorzitter en penningmeester kunnen door een bestuurslid worden vervuld;
3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige
overblijvende bestuurslid) binnen zes maanden na het ontstaan van de
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)
opvolger(s).
4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 11.
5. Een voorzitter van het bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
6. Een aftredende voorzitter is herbenoembaar.
7. De tussentijds benoemde voorzitter neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger in wiens vacature hij casu quo zij werd benoemd.
8. Ingeval alle bestuursleden tegelijkertijd aftreden zijn zij verplicht in functie te blijven en hun werkzaamheden en bevoegdheden uit te oefenen tot zij hun taak aan de nieuwe bestuursleden hebben overgedragen. 
9. a. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
b. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

Artikel 7
1. De bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft alsmede in elke andere gemeente in Nederland.
2. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar.
3. Indien wordt gehandeld in strijd met het vorig lid kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen. 
4. a. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
b. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
5. De oproeping tot de vergadering geschiedt – behoudens het in lid 4 bepaalde – door de secretaris, tenminste tien dagen tevoren, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
6. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; de voorzitter is de voorzitter van de vergadering; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
9. a. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
b. De notulen worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
10. a. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste de helft van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht.
c. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
d. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur beslissend.
11. a. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per fax of e-mail hun mening te uiten en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. 
b. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
12. a. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
b. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Voor het staken van de stemmen is het bepaalde in lid 10 onder d van overeenkomstige toepassing.
13. a. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.
b. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
15. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van het bestuur.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. het bestuur selecteert, benoemt en ontslaat conform het huishoudelijk reglement.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Adviseurs

Artikel 9
Het bestuur kan zich doen bijstaan door (externe) adviseurs.

Bestuursvertegenwoordiging

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur kan bevoegdheden delegeren aan derden alsmede aan de directeur van de stichting indien deze aanwezig is.
5. Deze delegatie moet schriftelijk worden vastgelegd.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 11
Het bestuurslidmaatschap eindigt:
1. door overlijden van een bestuurslid; en
2. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; en
3. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); alsmede
4. bij ontslag op grond van artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 12
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. a. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.
b. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, al dan niet vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
c. Het bestuur is verplicht de in het vorig lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste zeven jaar te bewaren. 
d. Binnen zes maanden na het einde van het boekjaar zullen secretaris en penningmeester een jaarverslag presenteren over het voorbije boekjaar aan het bestuur.
e. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit ten allen tijden haar rechte en verplichtingen kunnen worden gekend.
f. De penningmeester stelt uiterlijk drie maanden voor de aanvang van het boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op.
g. Deze begroting wordt vergezeld door een jaarplan.
h. De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de voormelde termijn van drie maanden aan alle bestuurders.
i. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden tenminste twee maanden voor de aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijken daarvan door alle bestuurders ondertekend. 
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

Reglement

Artikel 13
1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
2. In dit reglement wordt tenminste de uitwerking inzake de benoeming en ontslag vastgelegd van de directeur.
3. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
5. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 15 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 14
1. a. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
b. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen.
3. Deze nieuwe vergadering wordt gehouden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na voormelde vergadering.
4. Het besluit kan dan worden genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden – indien stemmen staken is het hiervoor bepaalde in artikel 7 lid 10 onder d van overeenkomstige toepassing.
5. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.
6. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
7. Het bepaalde in artikel 7 lid 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
8. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
9. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

Ontbinding en vereffening

Artikel 15
1. a. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
b. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 14 van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de voorzitter van het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 14 lid 9.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd “in liquidatie”.
7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon.
9. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing tot vereffenaar ter inschrijving op te geven in het in lid 9 van artikel 14 vermelde register.

Slotbepalingen

Artikel 16
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...