Houd de opstelling van het team geheim, net als uw bedrijfsgeheimen!

In een wereld waarin tegenwoordig veel belang wordt gehecht aan openheid en transparantie, is er voor ondernemers genoeg belang om zich daar juist tegen te beschermen. Dit geldt zowel intern (denk aan een geheimhoudingsclausule met uw werknemer) als extern (een geheimhoudingsovereenkomst met een zakelijke wederpartij). Dit lijkt een schot voor open doel, maar dat is het niet. Als er geen geheimhouding wordt bedongen, kan het weleens zeer lastig zijn om succesvol actie te ondernemen. 

Wat is een bedrijfsgeheim?

Niet alle intern beschikbare informatie valt direct onder de noemer ‘bedrijfsgeheim’, maar wat is een bedrijfsgeheim dan wel? De Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt een definitie voor het woord bedrijfsgeheim, namelijk (i) zij is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor degenen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met dergelijke informatie, (ii) zij bezit handelswaarde omdat zij geheim is, en (iii) zij is door degene die daar rechtmatig over beschikt, onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden. Dit is een vrij hoge drempel, waar men mogelijk niet altijd aan toe komt. Hoe kun je dan je bedrijfsgeheimen beschermen? 

Non-disclosure agreement

In een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel een non-disclosure agreement genoemd, wordt geheimhouding bedongen ten opzichte van een partij waarmee u zaken gaat doen. Vaak wordt een non-disclosure agreement overeengekomen voordat partijen met elkaar gaan samenwerken, zodat toekomstige handelingen vallen onder de non-disclosure agreement. Een aandachtspunt hierbij is het volgende.

In sommige gevallen wordt een non-disclosure agreement opgevolgd door een (raam)overeenkomst. Zorg er in dat geval voor dat ook in de non-disclosure agreement geheimhouding wordt bedongen voor eventueel opvolgende documenten en/of zorg ervoor dat de in de opvolgende (raam)overeenkomst eveneens geheimhouding wordt bedongen. Als de documenten niet goed op elkaar aansluiten, dan dreigt u tussen wal en schip te geraken.

Zie juridische documenten als kliklaminaat, losse stukken laminaat sluiten minder goed aan dan dat ze in elkaar worden geklikt. Dit geldt ook voor juridische documenten. Een daarin aangebrachte samenhang tussen de documenten maakt de verhouding tussen documenten een stuk duidelijker.

Geheimhouding met medewerkers

In een arbeidsovereenkomst kan geheimhouding met een werknemer overeen worden gekomen. Zo kan het de werknemer niet zijn toegestaan om derden informatie te verstrekken betreffende de organisatie, producten of diensten van de werkgever en diens interne en externe contacten. Het is in elk geval zinvol om af te bakenen wat wordt verstaan onder vertrouwelijke informatie, de duur van de geheimhouding en tegenover welke partij(en).

Ook is het mogelijk om met een werknemer af te spreken dat een boete wordt verbeurd als er in strijd wordt gehandeld met het geheimhoudingsbeding. Niet alleen het schenden van afgesproken geheimhouding kan nader worden geregeld in de arbeidsovereenkomst, maar ook (een verbod op) het ongeoorloofd toegang verschaffen tot vertrouwelijke documenten kan nader worden uitgewerkt in de arbeidsovereenkomst en/of het personeelshandboek.

Richt je geheimhouding zo in dat duidelijk is wat ermee wordt bedoeld, op welke handelingen het ziet en dat het enigszins eenvoudig afdwingbaar is.

Advies nodig?

Het geheimhouden van gevoelige informatie is een must voor iedere ondernemer. Wilt u gebruik maken van één of meerdere van onze documenten, dan is dit mogelijk in ons Extranet. Mocht u advies wensen over het (nader) regelen van geheimhouding, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Juridische afdeling ICTWaarborg
088 77 300 73 | info@ictwaarborg.nl 

Join the community vanaf € 39,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 39,- p/m
(web)winkels:€ 78,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 117,- p/m
Partners€ 250,- p/m
Loading...