Update Algemene voorwaarden ICTWaarborg B2B 2021

Gepubliceerd op 20 September, 2021

Wij hebben onze Algemene Voorwaarden van 2020 een update gegeven zodat deze weer voldoet aan nieuwe regelgeving anno 2021. De belangrijkste aanpassingen zijn toevoegingen op het algemene deel van de voorwaarden en dan wel de bepalingen over aansprakelijkheid en overmacht. Ook zijn er wijzigen doorgevoerd om de leesbaarheid en overzichtelijkheid van het document te verbeteren.

Deelnemers van ICTWaarborg kunnen de gewijzigde Algemene voorwaarden downloaden via ons Extranet. Nog geen deelnemer? Lees hier meer over de Algemene voorwaarden.

Wat is er aangepast?

De volgende artikelen zijn aangepast:

Artikel A.8 betreffend de aansprakelijkheid van opdrachtnemer is uitgebreid door de term “directe schade” nader te hebben uitgewerkt. Op deze manier is het voor partijen duidelijk wat precies onder directe schade valt. Voorheen was de term “indirecte schade” als enige uitgewerkt. Door directe schade nader uit te werken in de voorwaarden, zal dit begrip in geval van een geschil niet achteraf te hoeven worden vastgesteld door een rechter. 

Let wel, deze aansprakelijkheidsbepaling bestaat uit een opsomming van wat onder directe schade valt. Deze opsomming kunt u naar wens aanpassen. Dit betreft geen dwingend recht.

Artikel A.9 betreffend overmacht is tevens uitgebreid om meerdere overmachtssituaties op te nemen in uw algemene voorwaarden. 

Door de coronapandemie kunnen omstandigheden ontstaan waardoor u als opdrachtnemer uw afspraken niet kunt nakomen. Te denken valt aan geannuleerde of vertraagde leveringen van leveranciers. Normaal gesproken zou u als opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de schade die opdrachtgevers hierdoor ervaren. Echter zijn deze situaties opgenomen in onze algemene voorwaarden onder de overmachtsclausule. Door de overmachtssituaties uit te breiden bent u als opdrachtnemer niet meer verantwoordelijk voor omstandigheden buiten uw macht om.

De algemene voorwaarden van ICTWaarborg kunt u uiteraard naar wens en bedrijfsvoering aanpassen.

Hoe gebruik ik de voorwaarden?

Bij het aangaan van een overeenkomst met een nieuwe klant kunt u de gewijzigde algemene voorwaarden gebruiken. Bij het sluiten van een nieuwe overeenkomst bepaalt de wet dat de algemene voorwaarden “ter hand” moet worden gesteld. Dit kan door de voorwaarden in papieren vorm aan te bieden of door als PDF toe te voegen aan de overeenkomst. Verwijzen naar de KVK of Google (of zelfs maar de website) is niet genoeg.

Informeer uw opdrachtgevers!

Bestaande klanten dient u op de hoogte te brengen van de aangepaste algemene voorwaarden. Wanneer u een nieuwe offerte uitbrengt aan een bestaande klant dan kunt u de gewijzigde voorwaarden daarbij toevoegen met een korte mededeling dat de voorwaarden zijn aangepast. 

Om onduidelijkheid te voorkomen moet een datum worden benoemd met ingang waarvan de nieuwe algemene voorwaarden gelden. Let wel, de bewijslast van deze terhandstelling ligt bij u als opdrachtnemer. U zal daarom moeten kunnen bewijzen dat de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. Zorg dat u bestaande klanten met langlopende overeenkomsten ook de nieuwe voorwaarden krijgen met berichtgeving over de wijzigingen. Indien er niet correct wordt geïnformeerd naar de nieuwe voorwaarden, dan zijn de wijzigingen vernietigbaar.

Voorbeeldtekst voor uw opdrachtgevers

Geachte heer, mevrouw,

Onder verwijzing naar de met u gesloten overeenkomst van [DATUM}, zend ik u bijgaand de gewijzigde algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op voormelde overeenkomst. Deze voorwaarden zijn in september 2021 aangepast en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel door ICTWaarborg.

Het betreffen de volgende wijzigingen. Art. A.8.1 is uitgebreid door de definitie van directe schade toe te voegen aan de aansprakelijkheidsclausule en art. A.9.2 is uitgebreid, gezien de coronapandemie, om meerdere overmachtssituaties te faciliteren.

De gewijzigde algemene voorwaarden gelden met ingang van [DATUM].

Ik vertrouw erop u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,


Ruim 1.300 deelnemers onderscheiden zich met zekerheid

Bedrijven die als deelnemer of partner zijn aangesloten bij ICTWaarborg.

Join the community vanaf € 37,- per maand

Servicebedrijven (B2C):€ 37,- p/m
(web)winkels:€ 74,- p/m
Zakelijke dienstverleners:€ 111,- p/m
Fabrikanten en leveranciers:€ 111,- p/m

Onze evenementen

Loading

Post- en vestigingsadres
Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail
Telefoon: 088 - 77 300 73
Openingstijden: ma t/m vrij 8.30-17.30 uur

E-mail: info@ictwaarborg.nl
Internet: www.ictwaarborg.nl