• Uitbreiding van de informatieverplichting voor werkgevers per 1 augustus

  Gepubliceerd: augustus 3, 2022

  De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden stelt per 1 augustus minimumvereisten aan de informatieverplichting voor iedere werkgever. Dit geldt voor zowel nieuwe als bestaande dienstverbanden. Welke gegevens moet je aan je werknemers verstrekken? En op welke termijn?

  De uitgebreide informatieplicht

  Op dit moment is iedere werkgever op grond van de wet (artikel 7:655 BW) al verplicht om bepaalde informatie aan werknemers te verstrekken. Bijvoorbeeld de naam en woonplaats van partijen, de functie van werknemer en het tijdstip van indiensttreding. Op 1 augustus 2022 is deze informatieplicht uitgebreid.

  Welke informatie moet je verstrekken en op welke termijn?

  Naast deze uitbreiding wordt de termijn voor het verstrekken van bepaalde informatie verkort van één maand naar uiterlijk één week. Het gaat om de volgende gegevens:

  Informatieplicht met een termijn van één week

  • Naam en woonplaats van werknemer en werkgever;
  • GEWIJZIGD: Standplaats van de werknemer of de aard van zijn arbeid;
  • Functie van werknemer of aard van zijn arbeid;
  • Het tijdstip van indiensttreding;
  • De duur van de overeenkomst, als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten;
  • GEWIJZIGD: Het loon (inclusief het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de manier van uitbetaling en de frequentie van uitbetaling);
  • NIEUW: De duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • NIEUW: Als sprake is van een grotendeels voorspelbaar werkpatroon: de duur van de normale arbeidstijd (naar week of dag, de regelingen voor overwerk inclusief de vergoedingen daarvoor, en de regelingen over het ruilen van diensten of het krijgen van een ander rooster);
  • NIEUW: Als sprake is van een grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon: dat de werktijden variabel zijn, het aantal gewaarborgde uren en het loon voor arbeid boven op die gewaarborgde uren, de referentiedagen en –uren waarop de werknemer kan worden verplicht om te werken en tot welk moment de werknemer nog kan worden opgeroepen en tot welk moment de oproep nog kan worden ingetrokken of gewijzigd.

  Informatieplicht met een termijn van één maand

  • Of de werknemer deelneemt aan een pensioenregeling;
  • De toepasselijke cao of regeling;
  • Of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst betreft;
  • NIEUW: Als sprake is van een uitzendovereenkomst: de identiteit van de inlenende onderneming;
  • NIEUW: Of sprake is van een oproepovereenkomst;
  • GEWIJZIGD: Aanspraak op vakantie en ander betaald verlof waarop de werknemer recht heeft;
  • GEWIJZIGD: Of langer dan vier werken werk in het buitenland verricht wordt;
  • NIEUW: Ontslag- en opzeggingsprocedure en opzegtermijnen die de werkgever en werknemer moeten volgen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
  • NIEUW: Het door de werkgever geboden recht op scholing en het vergoeden van scholingskosten;
  • NIEUW: Voor zover de werkgever hiervoor verantwoordelijk is en het de werknemer niet vrij staat een eigen keuze te maken; de identiteit van de sociale zekerheidsinstellingen (denk aan bijvoorbeeld het SVB).

  Pas je juridische documenten aan

  Bestaande arbeidsovereenkomsten hoeven als gevolg van de wetswijziging niet aangepast te worden. Werknemers kunnen wel ontbrekende informatie aanvragen. Je moet hier binnen één maand op reageren.

  Arbeidsovereenkomsten met ingang van 1 augustus 2022 moeten (mogelijk) worden aangevuld met alle gegevens die in de nieuwe wet worden genoemd. De modellen van ICTWaarborg zijn allemaal up to date en voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten. 

  Werk je nog niet met een personeelsgids? Dan raden wij aan dit wel te doen. Bepaalde informatie, zoals bijvoorbeeld alle verlofsoorten die beschikbaar zijn (denk aan bevallingsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, bijzonder verlof) en de ontslag- en opzeggingsprocedure, past het beste in een personeelsgids. 

  Op de website vindt je een model personeelsgids. Heb je hulp nodig bij het bepalen van de juiste arbeidsvoorwaarden in deze personeelsgids? Neem dan contact op met onze arbeidsjurist. 

  Heeft u nog geen personeelshandboek of andere HR-gerelateerde documenten? Vraag dan HR-dienstverlening aan via deze link.


  Categorieën: Nieuws