Het coronavirus heeft een grote impact.

Veel ondernemers hebben het zwaar. Hoe wordt er nu omgegaan met de lopende overeenkomsten? Stelt u zich bijvoorbeeld eens de situatie voor dat uw toeleverancier failliet gaat en u uw diensten niet meer kunt leveren of dat uw klant juist niet meer kan betalen voor de door u geleverde diensten. Moeten de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen worden nagekomen of is er misschien toch een uitweg om hier, al dan niet tijdelijk, onderuit te kunnen komen?  In deze blog ga ik hier verder op in.

Wettelijk overmacht 
Als jurist kan ik het niet genoeg zeggen: de basis wordt gevormd door wat partijen onderling overeenkomen: de overeenkomst, de van toepassing zijnde algemene voorwaarden en eventuele andere bijlagen. Dit vormt het hart. Wees u daarom bewust van wat u overeenkomt. En als u niet van de documenten bent, zorgt u er dan in ieder geval voor dat u iemand heeft die u daarover kan adviseren.

Hoofdregel blijft dat partijen de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien, moeten nakomen. Neemt de klant een dienst bij u af, dan houdt dat in dat de klant de geldsom dient te voldoen en voor u houdt dit in dat u de dienst dient te leveren. Maar wat als de dienst niet geleverd kan worden? De hoofdregel is dan dat u schadeplichtig bent op grond van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek. Maar wanneer er sprake is van overmacht, geldt deze schadeplichtigheid niet. Van overmacht is sprake wanneer het u niet kan worden toegerekend dat u niet kunt leveren. De wet beschrijft dit in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. U moet aan alle voorwaarden voldoen wil u een succesvol beroep kunnen doen op overmacht. Dit zijn de voorwaarden:

  1. U kunt de verbintenis niet nakomen;
  2. Het niet kunnen nakomen ligt buiten uw invloed of buiten invloed van uw opdrachtgever;
  3. De gevolgen van de onmogelijkheid om de overeenkomst na te komen, hadden redelijkerwijs niet voorkomen kunnen worden;
  4. De onmogelijkheid was op het moment van sluiten van de overeenkomst niet te voorzien;
  5. Er zijn geen garanties afgegeven.

Artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek is echter van regelend recht. Dit houdt in dat u met de klant zowel in uitbreidende als beperkende zin kunt afwijken van de overmachtsregeling in voornoemd artikel. Wat wij veel zien is dat in algemene voorwaarden concreet de situaties die onder overmacht vallen, uiteen zijn gezet. Heel slim. Zo is er duidelijkheid. 

Gevolgen overmacht 
Hoe het vervolg er nu uitziet, is echt afhankelijk van wat u overeengekomen bent met uw klant. Ook uw klant kan zich namelijk onder de met u gemaakte afspraken wellicht beroepen op overmacht. Het kan zo zijn dat u de klant of uzelf de mogelijkheid biedt om, wanneer de overmachtssituatie bijvoorbeeld 30 dagen heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, de overeenkomst, al dan niet schriftelijk, te ontbinden. Dat heeft tot gevolg dat wat partijen op dat moment al aan elkaar hebben geleverd, naar verhouding wordt afgerekend. Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld dat u overeenkomt dat u of uw klant gedurende de overmachtssituatie niet gehouden is om de verbintenis na te komen, maar dat deze wordt opgeschort.

Het meest gebruikelijke document om hier afspraken over te maken, betreft de Algemene Voorwaarden. ICTWaarborg heeft dit uiteraard ook gedaan en wel in artikel A.9 ‘Storingen en overmacht’. 

Garanties 
Een belangrijk onderdeel betreft de garanties. Als u schriftelijk of mondeling garanties heeft afgegeven aan uw klant, dan is het niet mogelijk om u te beroepen op overmacht. Met een garantie geeft u namelijk aan dat wat er ook gebeurt, de dienst zal worden geleverd. Juridisch gezien noemen wij dit een ‘resultaatsverbintenis’. Wij adviseren onze deelnemers daarom ook om geen garanties af te geven. 

Tot slot
Houd uw dienstverlening tegen het licht: welke diensten kunt u niet leveren als gevolg van het coronavirus en is er een beroep op overmacht mogelijk? Kunt u hier een beroep op doen, dan is het zaak om dit te communiceren naar uw klanten. Het is tevens van belang om te kijken of er mogelijkheden zijn om de schade te beperken. En last but not least: ga uw verzekeringssituatie na. 

Zorg voor goede schriftelijke vastlegging van de afspraken die u maakt en draag zorg voor bewustwording. Zo weet u immers waar u aan toe bent!

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Nog geen deelnemer? Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op. U kunt ons bereiken via 088 77 300 73 of via info@ictwaarborg.nl

(Loading)
Loading...