• Kosten verplichte opleidingen mogen niet langer verhaald worden op werknemer

  Gepubliceerd: augustus 3, 2022

  De Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden beperkt de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen, bijvoorbeeld als deze uit dienst treedt. Hoe wijzigen deze regels voor werkgevers? En hoe zit het met bestaande studiekostenbedingen?

  Het studiekostenbeding

  Op grond van de wet (artikel 7:611a BW) zijn werkgevers nu al verplicht scholing mogelijk te maken voor werknemers, als deze scholing noodzakelijk is voor de uitoefening van een functie. In een studiekostenbeding wordt vaak overeengekomen dat de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst (een deel van) de studiekosten terugbetaalt. Sinds 1 augustus 2022 worden regels rondom de het terugvorderen van scholingskosten verscherpt. Dit heeft gevolgen voor het terugvorderen van gemaakte kosten bij uitdiensttreding. Onder kosten voor een verplichte opleiding vallen bijvoorbeeld studieboeken en -materiaal, studiegelden, examengelden en reiskosten.

  Kosteloze verplichte opleiding

  Het is niet langer toegestaan kosten op de werknemer verhalen voor scholing, als die scholing voor de wet of toepasselijke cao verplicht is. Er is geen overgangsrecht. Dit betekent dat bestaande studiekostenbedingen voor verplichte opleidingen vanaf dat moment ongeldig zijn. Daarnaast moet de scholing zoveel mogelijk plaatsvinden onder werktijd en geldt de opleidingstijd als arbeidstijd. Dat betekent dat daar loon of vrije dagen tegenover staat.

  De wijziging geldt alleen voor scholing die op grond van de wet of de cao worden gekwalificeerd als noodzakelijk voor de functie. Bijvoorbeeld de verplichte scholing voor een BHV’er, leden van de Ondernemingsraad, maar ook scholing in het kader van een verbetertraject of herplaatsing. Beroepsopleidingen of opleidingen die werknemers verplicht moeten volgen voor het verkrijgen, behouden of vernieuwen van een beroepskwalificatie vallen hier niet onder. Tenzij anders vermeld in de cao. 

  Pas de juridische documenten aan

  Als gevolg van deze wetswijziging moeten veel bestaande of toekomstige bepalingen worden aangepast. Onderzoek welke scholingsregelingen binnen jouw organisatie gelden. Het studiekostenbeding kan in de arbeidsovereenkomst staan, maar ook in het arbeidsvoorwaardenreglement en/of personeelshandboek. Maak in dit geval onderscheid tussen verplichte en niet-verplichte opleidingen en vervang de bestaande bepaling door een bepaling die aan de nieuwe wet voldoet. Bepaal ook dat verplichte scholing zoveel mogelijk onder reguliere werktijd plaats moet vinden. Als de scholing buiten de gebruikelijke arbeidsuren plaatsvindt, moet worden vastgelegd hoe deze extra arbeidsuren geadministreerd worden.

  Onze arbeidsjurist kan je helpen met het opstellen van een geldig studiekostenbeding of een korte check voor welke opleidingen binnen uw organisatie de nieuwe regels gelden. Neem gerust contact met ons op!

  Heeft u nog geen personeelshandboek of andere HR-gerelateerde documenten? Vraag dan HR-dienstverlening aan via deze link.


  Categorieën: Nieuws